COVID-19: Hướng dẫn cho lưu học sinh thuộc diện quản lý của SEVP

Sau khi có hướng dẫn về tình hình COVID-19 do SEVP (Chương trình Sinh viên và Trao đổi văn hóa) đưa ra vào thứ Hai 09/03/2020, có rất nhiều câu hỏi về tình trạng chính xác của sinh viên có tên trong SEVIS khi phải đối mặt với các tình huống khác nhau liên quan tới quy trình khẩn cấp thực hiện bởi các trường học được SEVP chứng nhận:

Tình huống 1: Trường học đóng cửa hoàn toàn và không có chương trình dạy online hay dạy theo kiểu khác thay thế.

Trả lời: Nếu trường học đóng cửa tạm thời mà không có chương trình dạy online hay dạy theo kiểu khác thay thế, học sinh nên giữ nguyên tình trạng SEVIS có hiệu lực nếu học sinh còn định tiếp tục chương trình học khi trường mở cửa lại. Tình huống này tương tự như các kỳ nghỉ ngắn hạn theo lịch khi trường không có lớp. Trường học phải thông báo cho SEVP về các thay đổi thủ tục có liên quan tới COVID-19 trong vòng 10 ngày làm việc.

Tình huống 2: Trường học tạm thời đóng cửa các lớp học trực tiếp nhưng vẫn tiếp tục dạy online hoặc có chương trình dạy theo kiểu khác thay thế, và lưu học sinh vẫn còn lưu trú tại Mỹ.

Trả lời: Nếu trường học đóng cửa tạm thời nhưng vẫn có chương trình dạy online hay dạy theo kiểu khác thay thế, lưu học sinh nên tham gia đầy đủ các chương trình học này và giữ nguyên tình trạng SEVIS có hiệu lực. Trường học phải thông báo cho SEVP về các thay đổi thủ tục có liên quan tới COVID-19 trong vòng 10 ngày làm việc. Vì bản chất đặc biệt của tình trạng khẩn cấp do COVID-19 gây ra, SEVP sẽ cho phép học sinh diện F1 và/hoặc M1 tạm thời tính chương trình học online ngang với chương trình học thông thường hơn cả các hạn chế được nêu trong điều 214.2(f)(6)(i)(G) và 214.2(m)(9)(v) thuộc Mục 8 Điều Lệ Liên Bang. Điều khoản tạm thời này chỉ có hiệu lực trong giai đoạn khẩn cấp và dựa theo các văn bản thay đổi thủ tục được nộp cho SEVP đúng hạn.

Tình huống 3: Trường học tạm thời đóng cửa các lớp học trực tiếp nhưng vẫn tiếp tục dạy online hoặc có chương trình dạy theo kiểu khác thay thế, và lưu học sinh đã rời khỏi Mỹ.

Trả lời: Nếu trường học đóng cửa tạm thời nhưng vẫn có chương trình dạy online hay dạy theo kiểu khác thay thế, lưu học sinh nên tham gia đầy đủ các chương trình học này và giữ nguyên tình trạng SEVIS có hiệu lực. Trường học phải thông báo cho SEVP về các thay đổi thủ tục có liên quan tới COVID-19 trong vòng 10 ngày làm việc. Vì bản chất đặc biệt của tình trạng khẩn cấp do COVID-19 gây ra, SEVP sẽ cho phép học sinh diện F1 và/hoặc M1 tạm thời tính chương trình học online ngang với chương trình học thông thường hơn cả các hạn chế được nêu trong điều 214.2(f)(6)(i)(G) và 214.2(m)(9)(v) thuộc Mục 8 Điều Lệ Liên Bang; ngay cả khi học sinh đã rời khỏi Mỹ và tham dự chương trình học online từ bất kỳ đâu. Điều khoản tạm thời này chỉ có hiệu lực trong giai đoạn khẩn cấp và dựa theo các văn bản thay đổi thủ tục được nộp cho SEVP đúng hạn.

CHÚ Ý: Hướng dẫn này có thể thay đổi do bản chất biến động của tình huống khó khăn này. SEVP sẽ tiếp tục theo dõi tình hình COVID-19 và thay đổi hướng dẫn nếu cần.

Nguồn: https://www.ice.gov/sites/default/files/documents/Document/2020/Coronavirus%20Guidance_3.13.20.pdf?fbclid=IwAR03OVGvSrIiCmXoI-IQZHaNUDDQrxRS2VLFN_tUqoohbRJHuvWh1CJ6zv4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *