Mr. NGUYỄN HỮU TƯƠI

Nguyễn Hữu Tươi
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Học vị: B.A (University of Education – Vietnam)
  • Kinh nghiệm giảng dạy: TOEIC, iTEP, GIAO TIẾP…